Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákaznících

I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi uzavíráte jako poskytovatel (TUNERSHOP GmbH) prostřednictvím webových stránek www.tunershop.cz. Není-li dohodnuto jinak, bude proti zahrnutí jakýchkoli vašich vlastních smluvních podmínek, které používáte, námitky.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její obchodní, ani samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní způsobilostí, která při uzavírání právního úkonu jedná při výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.


§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží, včetně produktů ke stažení (digitální obsah, který není dodáván na fyzickém nosiči dat).

(2) Již se zveřejněním příslušného produktu na našich webových stránkách vám předkládáme závaznou nabídku na uzavření smlouvy prostřednictvím systému online nákupního košíku za podmínek uvedených v popisu položky.

(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku takto:
Zboží určené ke koupi je uloženo v "nákupním košíku". Pomocí odpovídajícího tlačítka v navigační liště můžete kdykoli vyvolat "nákupní košík" a provést změny.
Po vyvolání stránky "Pokladna" a zadání osobních údajů, jakož i platebních a přepravních podmínek se údaje o objednávce konečně zobrazí jako přehled objednávek.

Pokud jako způsob platby používáte systém okamžitých plateb (e.B. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete buď vedeni na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě, nebo přeposíláte na webové stránky poskytovatele systému okamžitých plateb.
Pokud jste přesměrováni na příslušný systém okamžitých plateb, vyberte nebo zadejte své údaje odpovídajícím způsobem. A konečně, na webových stránkách poskytovatele systému okamžitých plateb nebo poté, co jste byli přesměrováni zpět do našeho internetového obchodu, budou údaje o objednávce zobrazeny jako přehled objednávek.

Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat informace v přehledu objednávek, změnit je (také prostřednictvím funkce "zpět" internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit.
Odesláním objednávky prostřednictvím odpovídajícího tlačítka ("koupit" nebo podobné označení) prohlašujete přijetí nabídky právně závazným způsobem, čímž je smlouva uzavřena.

(4) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste u nás uložili, je správná, že příjem e-mailů je technicky zajištěn a zejména že spamové filtry tomu nebrání.


§ 3 Licence k používání produktů ke stažení

(1) Nabízené produkty ke stažení jsou chráněny autorským právem. Obdržíte jednoduchou licenci k používání každého produktu ke stažení zakoupeného od nás, pokud není v příslušné nabídce uvedeno jinak.

(2) Jednoduchá licence zahrnuje oprávnění k uložení a/nebo vytištění kopie produktu ke stažení na vašem počítači nebo jiném elektronickém zařízení pro vaše osobní použití.
Máte zakázáno žádné další kopírování. Je vám výslovně zakázáno upravovat nebo upravovat jakýkoli soubor nebo jakoukoli jeho část a jakýmkoli způsobem je zpřístupňovat třetím stranám soukromě nebo komerčně.


§ 4 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3) Jste-li podnikatelem, platí navíc následující:

a) Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží, dokud nebudou plně kompenzovány všechny nároky vyplývající z aktuálního obchodního vztahu. Před převodem vlastnictví ke zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví není zástava nebo převod jako jistota povolen.

b) Zboží můžete dále prodávat v běžném obchodním styku. V tomto případě nám již postoupíte všechny pohledávky ve výši fakturované částky, které vám vzniknou z dalšího prodeje, postoupení přijímáme. Dále jsou oprávněni pohledávku vymáhat. Pokud však řádně nesplníte své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo vymáhat nárok sami.

c) V případě kombinace a smíchání zboží s výhradou vlastnictví nabýváme spoluvlastnictví nové položky v poměru fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.

d) Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které máme na vaši žádost nárok, v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávku za zajištěním o více než 10 %. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je naší povinností.


§ 5 Záruka

(1) Existují zákonná záruční práva.

(2) Jako spotřebitel jste žádáni, abyste ihned po dodání zkontrolovali úplnost, zjevné vady a poškození při přepravě a co nejdříve informovali nás a zasílatele o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(3) Pokud jste podnikatel, platí odchylně od výše uvedených záručních ustanovení následující:

a) Za dohodnutou kvalitu položky se považují pouze naše vlastní informace a popis výrobku výrobce, nikoli však jiná reklama, veřejná chvála a prohlášení výrobce.

b) V případě vad poskytneme dle vlastního uvážení záruku opravou nebo následným dodáním. Pokud se odstranění vady nezdaří, můžete podle svého uvážení požadovat snížení nebo odstoupit od smlouvy. Odstranění vad se považuje za neúspěšné po neúspěšném druhém pokusu, není-li zejména uvedeno jinak povahou věci nebo vadou nebo jinými okolnostmi. V případě opravy nemusíme nést zvýšené náklady vzniklé přemístěním zboží na jiné místo, než je místo plnění, pokud převod neodpovídá zamýšlenému použití zboží.

c) Záruční doba je jeden rok od dodání zboží. Zkrácení lhůty neplatí:

- zaviněné škody, které nám lze přičíst v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví a v případě jiných škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
- pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo převzali záruku za kvalitu položky;
- v případě zboží, které bylo v souladu se svým obvyklým užíváním použito pro stavbu a které způsobilo její vadnost;
- v případě zákonných regresních nároků, které vůči nám máte v souvislosti se záručními právy.


§ 6 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

(1) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud nezbavuje ochranu poskytovanou kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2) Místem plnění všech služeb vyplývajících ze stávajících obchodních vztahů s námi, jakož i místem soudní příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitelem, ale obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v EU nebo pokud bydliště nebo obvyklý pobyt není v době podání žaloby znám. Právo odvolat se k soudu v jiném zákonném místě soudní příslušnosti tím zůstává nedotčeno.

(3) Ustanovení zákona OSN o prodeji se výslovně nepoužijí.


II.Informacje dla klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

TUNERSHOP GmbH
Zum Kugelfang 21
95119 Naila
Deutschland
Telefon: +49 (0)9282-963920
E-Mail: info@tunershop.czAlternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů on-line (platforma ODR), která je přístupná podle https://ec.europa.eu/odr  (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, uzavření samotné smlouvy a opravné opce jsou prováděny v souladu s ustanoveními "Uzavření smlouvy" našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).


3. Jazyk smlouvy, ukládání textů smluv

3.1. Smluvním jazykem je němčina.

3.2. Úplné znění smlouvy nebudeme uchovávat. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku mohou být smluvní údaje vytištěny nebo elektronicky uloženy prostřednictvím funkce tisku prohlížeče. Po obdržení objednávky z nás Vám budou e-mailem opět zaslány údaje o objednávce, zákonem předepsané informace pro smlouvy uzavřené na dálku a Všeobecné obchodní podmínky.


4. Kodexy chování

4.1. Podrobili jsme se kritériím kvality pečeti kupujícího společnosti Händlerbund Management AG, která si můžete prohlédnout na adrese: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf  (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).


5. Základní vlastnosti zboží nebo služeb

Základní charakteristiky zboží a/nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.


6. Ceny a platební podmínky

6.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách, jakož i náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech příslušných daní.

6.2. Vzniklé náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Mohou být vyvolány prostřednictvím příslušně určeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a navíc je nesete vy, pokud nebyla přislíbena doprava zdarma.

6.3. Pokud je dodávka provedena do zemí mimo Evropskou unii, mohou nám vzniknout dodatečné náklady, za které neneseme odpovědnost, jako jsou e.B cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz úvěrových institucí), které ponesete vy.

6.4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s převodem peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz úvěrových institucí) nesete vy v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla iniciována mimo Evropskou unii.

6.5. Platební metody, které máte k dispozici, jsou uvedeny pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.6. Není-li u jednotlivých platebních metod uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.


7. Dodací podmínky

7.1. Dodací podmínky, datum dodání a případně stávající omezení doručení naleznete pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

7.2. Pokud jste spotřebitelem, je zákonem upraveno, že riziko náhodné ztráty a náhodného poškození prodané věci při odeslání na vás přechází až při předání zboží, a to bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována podnikatelem nebo osobou jinak určenou k provedení zásilky.

Pokud jste podnikatel, dodání a expedice je na vaše riziko.


8. Zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením "Záruka" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Tyto obchodní podmínky a informace o zákaznících byly připraveny právníky Händlerbundu, kteří se specializují na IT právo a jsou neustále kontrolováni na právní soulad. Händlerbund Management AG zaručuje právní jistotu textů a je odpovědná v případě varování. Další informace naleznete v tématu: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service  (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

naposledy aktualizováno: 27/10/2020