Právo spotřebitelů odstoupit od smlouvy
(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její obchodní, ani samostatné profesní činnosti.)

Zrušení

Stažení
Máte právo odvolat tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu.
Ochranná lhůta je 14 dní ode dne,

- na kterém jste vy nebo třetí strana, kterou jste jmenovali, která není dopravcem, převzala zboží za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a toto zboží je nebo bude dodáno jednotně;

- na kterém jste vy nebo třetí strana, kterou jste jmenovali, která není dopravcem, převzali poslední zboží za předpokladu, že jste si objednali několik zboží v rámci jedné objednávky a toto je dodáváno samostatně;

- na kterém jste vy nebo třetí strana, kterou jste jmenovali, která není dopravcem, převzala poslední částečnou zásilku nebo poslední kus za předpokladu, že jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, Německo, telefonní číslo: 09282-963920, faxové číslo: 09282-9639222, e-mailová adresa: info@tunershop.cz) o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu prostřednictvím jasného prohlášení (e.B. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení na našich webových stránkách (www.tunershop.cz). Pokud této možnosti využijete, neprodleně (e.B. e-mailem) Vám zašleme potvrzení o přijetí takového odvolání.

Pro dodržení lhůty pro odvolání postačuje, abyste zaslali oznámení o uplatnění práva na odvolání před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy. Pro toto splácení použijeme stejné platební prostředky, které jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodnete jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za toto splácení.

Můžeme pozdržet vrácení peněz za zboží, které může být odesláno balíkem, dokud toto zboží neobdržíme zpět nebo dokud neposkytnoute důkaz, že jste toto zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Vyzvedneme zboží, které nelze odeslat balíkem.

Zboží, které nám lze zaslat balíkem, musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží, které lze zaslat balíkem, zašlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

Ponesete přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat balíkem, jakož i přímé náklady na vrácení zboží, které nelze zaslat balíkem ve výši 45 EUR.Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a fungování zboží.

Důvody pro vyloučení nebo zánik

Právo na odvolání se nevztahuje na smlouvy

- pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které je jasně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- pro dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum vypršení platnosti by bylo rychle překročeno;
- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, ale které mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž současná hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které podnikatel nemá žádný vliv;
- pro dodávky novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Právo na zrušení předčasně zaniká v případě smluv

- pro dodávku zboží v uzavřeném zapečetění, které není vhodné k vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;
- pro dodání zboží, pokud bylo po dodání neoddělitelně smísto s jiným zbožím vzhledem k jeho povaze;
- pro dodání zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- To TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, faxové číslo: 09282-9639222, e-mailová adresa: info@tunershop.de :

- Já/my (*) tímto odvolávám smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/ přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
- Datum

(*) Podle potřeby odstraňte.


Právo spotřebitelů odstoupit od smlouvy
(Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její obchodní, ani samostatné profesní činnosti.)

Storno podmínky pro digitální obsah

Stažení
Máte právo tuto smlouvu odvolat do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odvolání je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, Telefonní číslo: 09282-963920, Faxové číslo: 09282-9639222, E-mailová adresa: info@tunershop.de) o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu prostřednictvím jasného prohlášení (e.B. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení na našich webových stránkách (www.tunershop.cz). Pokud této možnosti využijete, neprodleně (e.B. e-mailem) Vám zašleme potvrzení o přijetí takového odvolání. ()
Pro dodržení lhůty pro odvolání postačuje, abyste zaslali oznámení o uplatnění práva na odvolání před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy. Pro toto splácení použijeme stejné platební prostředky, které jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodnete jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za toto splácení.


Důvody pro vyhynutí

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká v případě smlouvy o poskytování digitálního obsahu, která není na fyzickém nosiči dat, pokud podnikatel začal plnit smlouvu po spotřebiteli

1. výslovně souhlasil s tím, že podnikatel zahájí plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odvolání a
2. potvrdil, že své vědomí ztrácí právo na odstoupení od smlouvy svým souhlasem na začátku plnění smlouvy.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- To TUNERSHOP GmbH, Zum Kugelfang 21, 95119 Naila, faxové číslo: 09282-9639222, e-mailová adresa: info@tunershop.cz:

- Já/my (*) tímto odvolávám smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/ přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
- Datum

(*) Podle potřeby odstraňte.